عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريه 6429/7 ـ 1375/10/8 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

با توجه به كلمه «اشخاص» مذكور در قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1370/6/21 منحصراً اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي مي‏توانند به هيأت مذكور در قانون فوق‏الاشعار جهت درخواست صدور سند مالكيت مراجعه نمايند.
بنابراين قطع نظر از اين‏كه به‏موجب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374/3/31 محدوديت‏هايي از جهت تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك‏ها از تاريخ تصويب مقرر گرديده است، اصولاً وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتي قانوناً نمي‏توانند به هيأت مذكور در ماده 147 اصلاحي قانون ثبت جهت درخواست صدور سند مالكيت مراجعه کنند و صرفاً با توجه به لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي... مصوب سال 1358 در خصوص مورد مي‏توانند اقدام به تملك کنند.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه