عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريه 6300/7 ـ 1375/9/24 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

متصرفي كه مي‏خواهد از مزاياي قانون اصلاح مواد يك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك با اصلاحات بعدي استفاده کند مي‏بايست در آن احداث اعياني کرده باشد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه