عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

رأي اصراري 21 ـ 1375/9/6 هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان‌عالي كشور:

رأي تجديدنظر خواسته و‌اجد اشكال است زيرا قطع‌نظر از اين‌كه دعوي عليه خود شركت اقامه نشده بلكه به طرفيت اعضاي هيأت‌مديره شركت (جدا از مسؤو‌ليتي كه در شركت دارند) مطرح گرديده و اصولاً شركت‌هاي تجارتي به موجب مواد 583 و 588 ق.ت.1311 داراي شخصيت حقوقي جدا و مستقل از شخصيت حقيقي اعضا و سهامداران آن مي‌باشند. اساساً هرگونه تغيير در سرمايه شركت و يا انتقال سهام بانام بايستي برطبق مدلول مواد 40، 82 و 84 ل.ق.ا.ق.ت.1347 كه از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي است تحقق پذيرد و دراين خصوص مفاد مواد 22 الي 26 اساسنامه شركت كه براساس مقررات ق.ت.1311 تنظيم گرديده نيز لازم‌الرعايه مي‌باشد و چون ترتيبات فوق در دعوي مطرو‌حه به موقع اجرا در نيامده و همچنين استدلال دادگاه در تمسك به ماده 223 ق.م. نادرست بوده و موافقتنامه عادي مستند دعوي با و‌صف مراتب فوق و نظر به مندرجات آن نيز نمي‌تواند دلالتي بر و‌قوع بيع و تحقق آن داشته باشد بناء علي‌هذا دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر به لحاظ مغايرت آن با قانون و خدشه در استدلال به اكثريت آرا نقض مي‌شود.