عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه 5766/7 ـ 1375/9/1 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

اختيارات وصي با توجّه به مقرّرات مواد 56 و 73 ق.ا.ح.1319 و تصريح ماده 1194 ق.م. همانند پدر يا جدّ پدري است و همان اختياراتي كه پدر و جدّ پدري نسبت به اولاد صغير خود دارند وصي نيز نسبت به صغير خواهد داشت.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه