عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريّه 5634/7 ـ 1375/8/26 مشورتي اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

اگر منظور اين است كه صاحب حق استفاده از پاركينگ و يا صاحب پاركينگ قانوناً مجاز به انتقال حق خود به ديگري هست يا نه؟ پاسخ آن مثبت است و قانوناً معني ندارد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه