عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريّه 4926/7 ـ 1375/8/6 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

موافق ماده 309 ق.ت.1311 مقررات مربوط به برو‌ات تجارتي در مورد سفته نيز لازم‌الرعايه است و براساس مادتين 230 و 307 همان قانون متعهد سفته بايد در سررسيد تعهد خود را انجام دهد و بدو‌ن و‌اخواست سند تجاري به صورت يك سند عادي اقرار به دين درمي‌آيد كه مطابق مادتين فوق‌الاشاره به عنوان يك سند عادي قابل مطالبه است و دادگاه مي‌تواند با استناد به مادتين 307 و 230 دعوي را مورد رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه