عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريّه 3632/7 ـ 1375/7/4 قوه قضائيه:

پيروان مذهب اسماعيليه، غير مُسلم محسوب نمي‏شوند تا مشمول حكم مقرر در ماده 1059 ق.م. باشند. پيروان اين مذهب مسلمان و پيرو دين مبين اسلام و حضرت رسول اكرم (ص) و خاندان آن حضرت بوده و ولايت و امامت حضرت علي بن ابي‏طالب (ع) و پنج امام معصوم ديگر (ع) مورد قبول آنان است.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه