عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه 3196/7 مورخ 1375/5/23 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

با عنايت به اين‏كه در ماده يك از قانون اصلاح مواد يك و دو... صريحاً قيد شده منظور از تصويب قانون تعيين وضع ثبتي اعيان املاكي است كه اشخاص... ايجاد كرده‏اند و با عنايت به اين‏كه ديواركشي از مصاديق اعيان به‏شمار نمي‏رود. عليهذا ديواركشي و حصاركشي از مصاديق اعيان مورد نظر قانونگذار در ماده يك از قانون مرقوم نمي‏تواند تلقي شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه