عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه 2932/7 ـ 1375/5/21 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

آراء دادگاه‏هاي عمومي كه در مقام رسيدگي به اعتراض و تصميمات هيأتهاي حل اختلاف موضوع ماده147 اصلاحي قانون ثبت و كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري مصوب 1360 و امثال آن صادر مي‏شود، رسيدگي بدوي محسوب مي‏گردد و اگر مورد از موارد قابل تجديدنظر باشد قابليّت تجديدنظرخواهي در مراجع مربوطه را خواهد داشت.