عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريه 1996/7 ـ 1375/5/17 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

تبصره 3 ذيل ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي را مكلّف کرده در موارد تفكيك اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك‏ها از وزارت كشاورزي استعلام و نظر وزارت مذكور را اعمال کنند. بنابراين در موارد اعمال مقررات مواد 147 و 148 اصلاحي ثبت تكليف مراجع ثبت اسناد و املاك اين است كه طبق مفاد ماده 4 آيين‏نامه قانون ياد شده اراضي زراعي و باغهاي خارج از محدوده قانوني شهرك‏ها و شهرها را براساس نقشه‏اي كه به تأييد وزارت كشاورزي رسيده است تفكيك كنند.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه