عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريه 1398/7 ـ 1375/3/21 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

Iـ اعتبار گواهي حصر وراثت فقط تا همان حدي است كه در آن ذكر شده و درصورتي‏كه ميزان ماترك بيش از مبلغ مقرّر در گواهي باشد بايد با انجام تشريفات مربوطه گواهي جديد صادر شود كه اعتبار آن نامحدود باشد.
II ـ گواهي حصر وراثت در ايران موافق مقرّرات ق.ا.ح.1319 و ق.م. و قوانين ديگر نقش تعيين‌كننده دارد به عبارت ديگر با قيد مشخصات كليّه ورثه و نسبت آنها با متوفي و تعيين ميزان سهم‌الارث در گواهي كليه ماترك متوفي در غير مواردي كه قسمتي از اموال و دارايي با وصيّت عهدي يا تمليكي جدا مي‏شود، بايد براساس ضوابط مقرّر در گواهي حصر وراثت بين ورثه تقسيم شود و بدون ارائه گواهي هيچ اقدامي در زمينه تقسيم ماترك يا استفاده از ماترك به طريق قانوني امكان‏پذير نيست.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه