عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريّه 13810/7 ـ 1375/2/29 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

1ـ تقاضاي تصحيح سن مندرج در شناسنامه افراد، در صورتي قابل طرح و رسيدگي در دادگاه عمومي است كه اختلاف بين سن واقعي با سن مندرج در شناسنامه بيش از پنج سال و به بيان ديگر، بيش از شصت ماه تمام شمسي باشد. بنابراين، اگر اختلاف مذكور كمتر از پنج سال تمام هجري شمسي باشد، موضوع قابل طرح و رسيدگي در دادگاه نيست و اصلاح چنين شناسنامه‏اي قانوناً غير ممكن است.
2ـ تشخيص وجود تفاوت بين سن واقعي با سن مندرج در شناسنامه به ميزان بيش از پنج‎سال، با كميسيون موضوع ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب 1367/11/2 و تشخيص اين‏كه آيا موضوع مشمول ماده واحده مزبور است و يا نه و همچنين رسيدگي و انشاء رأي با دادگاه عمومي است.
3ـ منظور از عبارت (پنج‏سال) يعني بيشتر از پنج سال تمام شمسي است كه شامل اولين روز ورود به شش سالگي و بالاتر مي‏شود. هنگامي كه سخن درباره چند سال وچند ماه و چند روز از تاريخ تولد افراد مي‏شود، سخن از طول عمر اشخاص است نه سن افراد كه واحد آن يكسال تمام است نه روز و ماه.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه