عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريّه 415/7 ـ 1375/1/22 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

در ماده 26 آيين‌نامه اجرايي قانون راجع‌به ثبت شركت‌ها به اشخاص ذي‌نفع اجازه داده شده است كه با مراجعه به اداره ثبت شركت‌ها اطلاعات لازم راجع‌به تغيير مديران را تحصيل كنند و مادام كه تغييرات مديران به اطلاع ثبت شركت‌ها نرسيده و در رو‌زنامه رسمي و محلي موضوع ماده 20 و 21 آيين‌نامه مزبور منتشر نشده عمليات مديران سابق عمليات شركت محسوب است مگر اين‌كه شركت ثابت كند كه شخص ثالث به طريقي از تغييرات مطلع بوده است.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه