عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريّه 4271/7 ـ 1371/10/1 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

مسأله غائب مفقودالاثر با مجهول‏المكان بودن اصحاب دعوي تفاوت و فرق فاحش دارد و مانند هم نيستند زيرا ممكن است كسي مجهول‏المكان باشد ولي مفقودالاثر نباشد، مانند كسي كه نامه مي‏نويسد بدون تعيين آدرس خود يا تلفن مي‏زند و يا اين‏كه ديگران از او خبر مي‏آورند.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه