عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

رأي اصراري 38 ـ 1371/8/26 رديف 71/15:

به دلالت محتويات پرونده و دلايل استنادي و رسيدگيهاي قضايي كه در دادگاه‌ها انجام شده چك مورد دعوي سفيد امضاء و بدون تاريخ براي تضمين وام در اختيار وام‌دهنده بوده و بدون ظهرنويسي و انتقال در اختيار خواهان گذارده شده بنابراين مستند مزبور به تنها واجد اوصاف و شرايط قانوني چك نبوده بلكه اصولاً خوانده دعوي آن را به خواهان نداده بوده تا حق مطالبه وجه آن را پس از رفع تضمين از خوانده داشته باشد.