عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريّه 2526/7 ـ 1371/5/28 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

طبق ماده واحده لايحه قانوني انتفاء مطالبات اشخاص از بابت اراضي موات شهري مصوب 1358 شوراي انقلاب و قسمت اخير تبصره ذيل ماده 6 قانون زمين شهري مصوب 1366، انتفاء مطالبات مورد نظر قانون فقط شامل مطالبات فروشندگان اراضي موات است كه به اختيار دولت درآمده يا در مي‏آيد نه ثمني كه بايد به خريدار آن اراضي مسترد شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه