عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه 1307/7 ـ 1371/4/13 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

با توجه به ماده 760 ق.م. و بند «ب» ماده 23 آيين‏نامه دفاتر اسنادرسمي اقاله عقد صلح مستلزم حضور طرفين در دفترخانه اسنادرسمي و ثبت اقاله در ستون ملاحظات دفتر و ابطال معامله و زدن «مهر باطل شد» روي سند و ثبت دفتر و اعلام به دفتر املاك است. صرف زدن مهر «باطل شد» روي سند كافي براي اثبات اقاله عقد صلح نخواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه