عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريّه 177/7 ـ 1371/2/19 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

چاه آب و موتور مربوط به آن، متعلق به اشخاصي است كه چاه را حفر و موتور را خريداري نموده‏اند در هر حال چون طبق قانون و آيين‏نامه اجرائي ابطال اسناد موقوفه، اراضي مشمول قانون اصلاحات ارضي و قانون تبديل به احسن، به اجاره زارعين صاحب نسق يا مالكين قبل از تصويب قانون، داده مي‏شود، موقوفه نمي‏تواند ادعائي نسبت به چاه مزبور داشته باشد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه