عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

بخشنامه 68257/4 ـ 1347/12/21 وزارت دادگستري به كليه سازمان‌هاي قضائي مركز و شهرستان‌ها:

لزوماً ابلاغ مي‏شود كه نظر به رعايت مصالحي آقايان قضات دادگستري به هيچ وجه مجاز نيستند جز مواردي كه به‏موجب قوانين تعيين شده كارهايي از قبيل عنوان مشاور حقوقي و غير آن در سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداري‏ها و مؤسسات عام‏المنفعه حتي در ساعات غيراداري قبول نمايند و رؤساء دادگستريها مكلفند در حسن اجراء مفاد اين بخشنامه مراقبت نموده و چنانچه به مواردي برخورد نمايند كه خلاف آن عمل شده فوراً اعلام و كساني را كه برخلاف مفاد اين بخشنامه عمل نموده‏اند به وزارت دادگستري معرفي نمايند. وصول و اجراء اين بخشنامه را گزارش دهيد.