عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 120 هفته دادگستري صفحه 3 و 4 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1351/12/23

مطالبه خسارت تأخير تأديه در جريان دادرسي‌، خسارت تأخير تأديه تا زمان صدور و اجراي حكم،‌ قابليت پژوهش و فرجام حكم خسارت تأخير تأديه، لزوم متابعت از حكم مختومه اصلي در رسيدگي به خسارت تأخير تأديه


روابط زیرمجموعه