عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/5717 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/8/11

پرداخت نقره مسکوك قديمي بجاي درهم

پرداخت نقره مسکوک با وزن و عيار مخصوص موجب برائت ذمه محکوم است.