عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/8108 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/8/13

منع مداخله وزراء و نمايندگان و کارمندان دولت

لايحه قانوني راجع بمنع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري بقوت خود باقي است.