عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

دعوي تصرف عدواني مشمول ماده 134 قانون تعزيرات يک دعوي، جزائي است، چنانکه با صدور کيفر خواست پرونده در دادگاه کيفري 2 مطرح شود، زيان ديده از جرم ميتواند دادخواست ضرر و زيان بداد گاه تقديم دارد و در ضمن اين دادخواست ميتواند قلع و قمع بناي احداثي و ساير زيانهائي که در اثر ارتکاب اين جرم از ناحيه متهم وارد شده است مطالبه نمايد 0