عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/9530 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/11/13

قتل در اثناه منازعه

قتل در اثناء منازعه ممکنست مشمول مقررات لوث باشد 0