عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/12632 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/12/17

عدم شناسائي قاتل، مقتولي و اولياء دم

عدم شناسائي قاتل و مقتول يا اولياء دم از جهات قرار منع تعقيب نيست.