عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1257 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/6/3

ضربه و احد و آسيب چند عضو و آسيب متعدد يک عضو

اگر با يک ضربه چند عضو آسيب بيند ديه اعضاء مختلف يا ارش آنها تداخل نميکند و اگر با يک ضربه يک عضو صدمات مختلف بيند ديه آنها تداخل ميکند و ديه اکثر ملاک است 0