عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1834 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/3/11

ديه قطع نخاع از عرض

ديه قطع نخاع از عرض ديه کامل است 0