عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/10541 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/9/30

ديه جرح و شکستگي استخوان

در صورتيکه جرمي موجب جرح و شکستگي استخوان شود هر دو ديه بايد مورد حکم واقع گردد.