عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/12682 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/12/9

گواهينامه هاي خارجي و تائيد آن

گواهينامه هاي رانندگي خارجي داراي اعتبار است و نيازي به تائيد آن از طرف نماينده سياسي ايران در محل صدور آن ندارد 0