عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/11326 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/10/26

نظر کميسيون ماده 11 تعزيرات بهداشتي

تشخيص کميسيون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني دائر بر وقوع جرم مانع رسيدگي دادسرا نيست. و تعيين مجازات در صلاحيت دادگاه است 0


روابط زیرمجموعه