عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

در صورت نقض قرار اناطه از طرف دادگاه صادر کننده قرار بايد پرونده جهت رسيدگي بدادگاه هم عرض ارسال شود 0