عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/12793 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/12/10

قرار منع تعقيب تائيد شده در دادگاه و اعتراض به آن

حکم دادگاه بر تائيد قرار از منع پيگرد دادسرا قابل تجديد نظر است.