عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/10620 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/11/4

قرار بازداشت موقت (تجديد نظر)

قرار بازداشت موقتي که در دادگاه کيفري دو تائيد شده است، قابل تجديد نظر در دادگاه کيفري يک است.