عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/12168 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/11/11

صلاحيت دادگاه پس از رضايت در جرائم قابل گذشت

ملاک صلاحيت دادگاه مجازات قانوني جرم است 0 نه مجازات تخفيف يا تشديد يافته آن 0