عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/190 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/3/9

حل اختلاف بين بازرس و دادستان و رد نظر آنها

در حل اختلاف بين بازپرس و دادستان دادگاه مخير است که هر دو نظر را مردود بداند و خود اعلام نظر نمايد و دادسرا مکلف به تبعيت از آنست.