عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/9203 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/9/18

جنون ولي دم

دادستان مکلف است در حفظ حقوق مجنون تا تعيين و نصب قيم اقدامات لازم بعمل آورده و تفاوتي بين قيم صغير و قيم مجنون نيست 0