عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/2460 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/7/1

بيان ادعاي شفاهي در موردي که از متهم تامين اخذ شده است.

شماره و تاريخ نظريه: 2460/7 مورخ 1371/7/1
در مواردي ميتوان از مقررات مربوط به بيان ادعاي شفاهي استفاده نمود که تحقيقات مقدماتي کامل باشد و با اخذ تأمين از متهم در دادسرا موضوع از شمول بيان ادعاي شفاهي خارج ميگردد 0


روابط زیرمجموعه