عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/9590 در تاریخ 1371/9/2

با صدور و اجراي راي بر خلع يد، ارائه سند مالکيت از ناحيه متصرف مانع ادامه عمليات اجرايي نيست .