عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/11679 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/10/23

به اعتراض بر نظريه کارشناس در تأمين دليل رسيدگي نمي شود.