عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/4958 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/8/12

حق تقدم مالک مجاور براي خريد ملک متروک (مقررات ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهر) مغاير بند "3" ماده (45) قانون نت!هرداريها نيست


روابط زیرمجموعه