عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/2781 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/5/31

در صورت برائت قاضي از اتهام منتسبه، کليه حقوق سابق بايد به او پرداخت شود.


روابط زیرمجموعه