عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/10236 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/9/24

در صورت وجود حق تجديد نظر خواهي براي وکيل، احکام و قرارها بايد به او ابلاغ شود.


روابط زیرمجموعه