عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/2327 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/5/3

ايرانياني که با زن تبعه خارجه ازدواج براي بار دوم نموده اند به شرط اجازه از دادگاه حق ثبت از کنسولگري را دارند.