عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/3945 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/7/6

نظريّه 3945/7 ـ 1375/7/6 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه