عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/11028 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/10/12

در غيبت زوج، براي ثبت طلاق ارائه شناسنامه زوج از ناحيه زوجه ضرورت ندارد.