عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سؤال

در موردي که دادخواست تقسيم ترکه بوده و بين ورثه صغير و محجوري هم نباشد و ماترک هم کلاً غيرمنقول است آيا دادگاه صالح به رسيدگي است يا اين که تقسيم با واحد ثبتي محل وقوع ملک طبق قانون افراز و فروش املاک مشاع خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح