عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/2322 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/7/10

هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر بر مبناي محکوم به محاسبه مي شود


روابط زیرمجموعه