عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1316/10/19

‌ماده 2 ـ

استانهاي كشور و شهرستانهاي تابعه آنها عبارتند از: 1 ـ استان يكم كه تشكيل مي‌شود از شهرستانهاي: 1 ـ زنجان 2 ـ قزوين 3 ـ ساوه 4 ـ سلطان‌آباد 5 ـ رشت 6 ـ شهسوار 2 ـ استان دوم كه تشكيل مي‌شود از شهرستانهاي: 1 ـ قم 2 ـ كاشان 3 ـ تهران 4 ـ سمنان 5 ـ ساري 6 ـ گرگان 3 ـ استان سوم كه تشكيل مي‌شود از شهرستانهاي: 1 ـ تبريز ـ 2 ـ اردبيل. 4 ـ استان چهارم كه تشكيل مي‌شود از شهرستانهاي: 1 ـ خوي ـ 2 ـ رضاييه ـ 3 ـ مهاباد ـ 4 ـ مراغه ـ 5 ـ بيجار 5 ـ استان پنجم كه تشكيل مي‌شود از شهرستانهاي: 1 ـ ايلام 2 ـ شاه‌آباد 3 ـ كرمانشاهان 4 ـ سنندج 5 ـ ملاير 6 ـ همدان 6 ـ استان ششم كه تشكيل مي‌شود از شهرستانهاي: 1 ـ خرم‌آباد 2 ـ گلپايگان 3 ـ اهواز 4 ـ خرمشهر. 7 ـ استان هفتم كه تشكيل مي‌شود از شهرستانهاي: 1 ـ بهبهان 2 ـ شيراز 3 ـ بوشهر 4 ـ فسا 5 ـ آباده 6 ـ لار 8 ـ استان هشتم كه تشكيل مي‌شود از شهرستانهاي: 1 ـ كرمان 2 ـ بم 3 ـ بندرعباس 4 ـ خاش 5 ـ زابل. 9 ـ استان نهم كه تشكيل مي‌شود از شهرستانهاي: 1ـ بيرجند 2ـ تربت حيدريه 3ـ مشهد 4ـ قوچان 5 ـ بجنورد 6 ـ گناباد 7 ـ سبزوار. 10 ـ استان دهم كه تشكيل مي‌شود از شهرستانهاي: 1 ـ اصفهان 2 ـ يزد. .


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه