عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1317/8/16

‌ماده 18 ـ

شوراي اداري شهرستان تحت رياست فرماندار تشكيل و مركب خواهد بود از معاون فرماندار و رؤساي ادارات شهرستان ـ وظيفه شوراي مزبور تهيه وسايل بهبودي امور فلاحتي و آبادي و عمران شهرستان و بهداشت آن و به طور كلي مساعدت با فرماندار است در انجام وظايفي كه قانون به عهده او محول داشته ـ شورا هر ماه لااقل يك مرتبه اجلاس مرتب خواهد داشت و به علاوه هر وقت سوانح و اتفاقاتي در شهرستان به طور فوق‌العاده اتفاق افتد فرماندار در صورتي كه لازم بداند شورا را دعوت خواهد كرد و در هر مورد رأي شورا را به استاندار بلافاصله گزارش خواهد داد‌ جزئيات وظايف شورا را وزارت داخله به موجب نظامنامه تعيين خواهد نمود.