عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1317/8/16

‌ماده 14 ـ

فرماندار مي‌تواند در قلمرو مأموريت خود به شكايات مردم وارسي كند و اگر ملاحظه نمايد كه قوانين و مقررات در يك مورد به موقع‌اجرا گذارده نشده يا يكي از مأمورين كشوري قلمرو مأموريت او از حدود اختيارات خود تجاوز نموده است در آن باب وارسي نمايد فرماندار نتيجه وارسي را به استاندار گزارش خواهد داد.